Vorming en Toerusting

U kunt zich op verschillende manieren inschrijven:

1) U kunt zich per cursus inschrijven door bij de cursusblokken op "inschrijven" te klikken. 

2) Het is ook mogelijk om u hier met één formulier voor alle gewenste cursussen in te schrijven. 

3) U kunt een mail sturen naar ventwag@gmail.com en daarin de nummers van de cursussen opgeven. Vermeld in de mail graag ook uw naam en telefoonnummer. 

4) U kunt het aanmeldingsformulier gebruiken dat achterin het VenT-boekje staat afgedrukt. Het ingevulde formulier kunt u inleveren op opsturen naar de Commissie VenT p/a Dienstgebouw, Markt 17, 6701 CX Wageningen.

Programma seizoen 2021/2022

We werken dit seizoen met de volgende indeling in categoriën:
Serie A: Lezingen
Serie B1: Doorlopende gespreksgroepen (vanuit wijkgemeente Lukas)
Serie B2: Doorlopende gespreksgroepen (vanuit wijkgemeente Johannes)
Serie C: Thematische gespreksgroepen en lezingen
Serie D: Cultuur - Muziek - Film
Serie E: Overige activiteiten

Klik hier om het programmaboekje te downloaden.

Serie A: Lezingen

A1 Groene theologie: geloof in tijden van ecologische crisis

Het boek Groene theologie door Trees van Montfoort werd gekozen tot beste theologische boek van 2019. Op donderdagmiddag 11 november komt de auteur naar Wageningen voor een lezing.

 

A2 - Lezing ds. Rikko Voorberg - Nieuwe vormen van gemeentezijn

Hoe ziet kerk buiten de kerk eruit? Wat voor (radicale) theologie ligt daaraan ten grondslag en hoe kan het mensen binnen en buiten kerken weer een stapje verder brengen? Wees welkom voor verhalen, indrukken, gesprekken en uitwisseling door Rikko Voorberg op dinsdag 30 november.
 

A3 - God in de supermarkt

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de “gewone” boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? De workshop "God in de supermarkt" verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader.

A4 NBV21: dicht bij de bron

Vanaf oktober 2021 is Nederland een nieuwe bijbelvertaling rijker. Het is de NBV21, een herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling die in 2004 verscheen (NBV). Dr. Jaap van Dorp was als oudtestamenticus lid van het vertaalteam van Nederlands Bijbelgenootschap dat de herziening van de NBV voorbereid. Hij vertelt graag hoe dat in z’n werk ging.

A5 De interpretatiecrisis bij ongeneeslijke kanker

Tegenwoordig overlijdt een op de drie Nederlanders aan kanker. Dat is twee keer zoveel als dertig jaar geleden. Dat komt omdat de samenleving steeds meer ouderen telt, die ook langer leven dan voorheen. Tegelijk genezen mensen steeds vaker van kanker en wordt, als de ziekte ongeneeslijk blijkt, de 'reservetijd’ steeds langer. Deze positieve ontwikkeling heeft als keerzijde dat men soms jaren met onzekerheid moet zien te leven. Hoe vinden mensen te midden van zoveel onzekerheid weer grond onder de voeten en perspectief?

A6 All inclusive

Diversiteit en inclusie zijn containerbegrippen en staan hoog in het vaandel in onze hedendaagsesamenleving. Maar heeft iedereen wel gelijke kansen in Nederland? Welke groepen vallen buiten de boot doordat ze geen eerlijke kansen krijgen? Welke mechanismen in de samenleving bestendigen de ongelijkheid tussen groepen?

A7 - Seksuele oriëntatie, genderidentiteit en de kerken

De wijze waarop je daarmee omgaat bepaalt je identiteit: traditioneel, conservatief of progressief, liberaal, zoals de etiketten luiden. In de wijze waarop we omgaan met homoseksuele en sinds een aantal jaren transgender mensen, is dit specifieke gesprek over identiteit, over wie wij zijn, ook onderdeel geworden van discussies in de kerken.
Ds. Wielie Elhorst (1969) gaat er over met u in gesprek.

Serie B1: Doorlopende gespreksgroepen (vanuit wijkgemeente Lukas)

B1 - Ontmoetingen rond de Bijbel

Wat betekent ons geloof bij het ouder worden? Waar vertrouwen we op? Waar maken we ons zorgen over? Tijdens deze gesprekskring voor “ouderen” (ongeveer vanaf 60 jaar) willen we delen wat ons ten diepste bezighoudt en beweegt.

B2 - Gespreksgroep “Rondom 30”

Ben jij tussen vijfentwintig en vijfenveertig jaar? Misschien is de Rondom 30 - Kring dan iets voor jou. Ongeveer één keer per maand komen we met een groep van ongeveer 10 tot 12 mensen bij elkaar bij iemand thuis.
We praten over wat ons bezig houdt. We discussiëren over actuele onderwerpen. We bespreken bijbelpassages.

B3 - Rond de tafel: de veertigers en hun geloof

In deze groep, waar de gesprekken doorgaans uiterst levendig zijn, komt van alles en nog wat aan de orde. En op verschillende manieren. In het nieuwe seizoen wisselen we ervaringen met elkaar uit over wat ons bezig houdt:

B4 - Op zoek

Wil je samen met anderen op zoek naar wat je gelooft, wie God voor je is en wat je plek is in de wereld? Dan is deze kring wat voor jou. We gaan niet op zoek naar pasklare antwoorden op grote vragen, maar we delen ervaringen en gaan samen op weg. De openheid, de kwetsbaarheid, de mogelijkheid om vragen te stellen en samen te bidden en te bijbellezen, raakt en inspireert ieder jaar weer.

B5a en B5b - Meditatief Bijbellezen

Er zijn verschillende manieren van omgaan met de Bijbel. Eén daarvan is “Meditatief Bijbellezen”. In de kloostertraditie wordt dit Lectio Divina (goddelijke lezing) genoemd. Dat betekent dat niet wíj het Woord lezen maar dat het Woord ons leest. Het is een manier van lezen die niet allereerst als doel heeft dat je meer kennis opdoet of je een mening vormt. Bij deze manier van lezen gaat het om een ontmoeting met jezelf en met God.

B6 - Zomerleerhuis

In augustus 2017 hebben we voor het eerst een zomerleerhuis georganiseerd: drie avonden in hartje zomer, ten behoeve van wie dan níét op vakantie is. Dit zomerleerhuis bleek een schot in de roos te zijn! Op elk van de drie avonden staat een gespreksthema centraal dat vooraf door een deelnemer aangevraagd kan worden.

Serie B2: Doorlopende gespreksgroepen (vanuit wijkgemeente Johannes)

B7 55+ Bijbelkring “Nudehof”

Iedereen vanaf 55 jaar wordt hartelijk uitgenodigd voor middagen rond de Bijbel in de Nudehof. In een eerder seizoen zijn verschillende lofzangen uit de Bijbel besproken, zoals de lofzang van Hanna, lofzang vanuit de gevangenis. Het thema voor dit jaar is nog niet bekend.

B8 Bijbelkring “Johannes” (voorheen Vredehorst)

Op de Bijbelkring Johannes willen we met elkaar in gesprek komen over een voor die avond gekozen bijbelgedeelte. Voor de eerste 2 avonden zal ds. Versluis een thema kiezen. Wie vanaf december de kring zal begeleiden is nog niet bekend. 

B9 Vrouwen rond de Bijbel

De Vrouwengesprekskring van de gemeente Johannes komt ongeveer één keer in de drie weken op een dinsdagavond bijeen in de Bevrijdingskerk. Deze kring behandelt een bijbelstudie. De onderwerpen die aan bod komen leveren vaak verrassende gezichtspunten op, die ons geloof in het dagelijks leven opbouwen en versterken.

B10 Huisbijbelkring

Er waren in seizoen 2020-2021 vier kringen van ongeveer negen leden die één keer per drie weken bij elkaar komen op maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagavond. Oorspronkelijk bij één van de kringleden thuis, maar in corona-tijd was dit vanzelfsprekend aangepast. Elke kring kiest zelf een onderwerp om te behandelen en doet dit a.d.h.v. een Bijbelstudie-boekje of thema.

Serie C: Thematische gespreksgroepen en lezingen

C1 - Kerk na corona

De pandemie laat zijn sporen na, in levens van mensen, maar ook in de kerk. Veel van wat vanzelfsprekend leek, is er nu niet meer. Corona heeft de essentie van 'kerk zijn', namelijk samen geloven door elkaar en God te ontmoeten, zwaar op de proef gesteld. Door Corona zijn we gedwongen om andere vormen van viering en samenzijn te organiseren.
Hoe gaan we verder? Op de oude voet, of zal het anders zijn? Wat heeft deze periode met ons geloof gedaan? En met ons kerk-zijn?

C2 - Naar de bronnen: Ignatius vervolg op eerdere cursus

De gemiddelde bijbellezer is wel op de hoogte van evangelisten en apostelen en kent hun werk. Dat vormt immers voor een groot deel ons Nieuwe Testament. Maar hoe is hun werk, hun bericht, ontvangen in de vroege christelijke gemeenten? In tijd en plaats staan die gemeenten ver van ons af, maar in een aantal andere opzichten misschien niet: ze waren klein, vormden een duidelijke minderheid in de samenleving, en hadden weinig maatschappelijke relevantie.

C3 - En jij?!

Zoek je naar een kring waarin je medegemeenteleden kunt leren kennen en met hen in gesprek kunt gaan over geloofsthema’s, maar ook samen kunt bidden, dan is deze nieuwe kring wat voor jou. Een kring voor alle leeftijden waarin we in acht bijeenkomsten openhartig en nieuwsgierig naar de Ander en de ander in gesprek gaan over ons geloof en ons leven.

C4 - De hemel

Hoe ziet de hemel eruit? Kunnen we daarover iets zeggen? Ervaren we daar nu al wat van? Is de hemel -soms even- op aarde of de hemel iets voor na de dood? In deze serie van drie avonden staan we stil bij wat de Bijbel ons vertelt over de hemel, luisteren we naar “hemelse muziek” en bekijken hoe de hemel door de tijd heen een rol speelde in de kunst. Ook delen we persoonlijke ervaringen, vragen en geloof.

C5 - Hoe klein of groot is onze wereld?

De laatste jaren worden we steeds opgeschrikt door berichten over sociale onrust in landen die vrij ver van ons bed liggen, bijvoorbeeld in de Filipijnen, Afghanistan, Irak, landen gelegen in de Sahelgordel of Mozambique. Deze lezing zal zich met name richten op Burkina Faso in West Afrika. Aan de orde komen o.a. de heftige aanvallen vanuit buurlanden die het land treft door groepen die zich geïnspireerd noemen door de Islam. Enige achtergrond, oorzaken en gevolgen voor dit “Land van de Oprechte Mensen” zoals de naam vertaald, luidt.

C6 - De Kabbala-kring

Nadat wij een eerste kennismaking hebben gehad met de eeuwenoude joods-mystieke traditie van de Kabbala ruimen we de tweede avond in voor de wijze waarop deze mystici het boek Esther benaderen.
Dit zgn. “feestrolletje” dat een tamelijk prozaïsch oosters verhaal lijkt te bevatten staat voor veel meer dan dat. Esther, die naam betekent: “Ik die verborgen ben”.  We gaan proberen een tipje van haar sluier op te lichten!

C7 - Het Kruis in het Christendom: van martelwerktuig tot symbool

Het Kruis. Hét symbool voor het Christendom, al eeuwenlang gekoesterd, vereerd én verworpen. Wat is dat voor teken, dat zowel gevoelens van verbondenheid en liefde, als gevoelens van weerstand oproept? Hoe is het gekomen dat het kruis, een martelwerktuig, werd tot een symbool voor het Christendom?

C8 - Welke lessen trek je na 25 jaar zendingswerk op de Filipijnen?

In 1983 vertrokken Theo en Regina Jansen naar de Filipijnen voor de OMF om zendingswerk te gaan verrichten onder de Manobo bevolkingsgroep in het zuiden van de Filipijnen. Welke levenslessen trekken ze uit hun jaren als zendingsechtpaar op de Filipijnen? Wat hebben ze geleerd over hoe we ons verhouden tot onze naaste, tot God en de wereld op ons heen? Wat heeft dat ons te vertellen? Maakt u op voor een boeiende avond met mooie verhalen en wijze lessen!

Serie D: Cultuur - Muziek - Film

D1 - De lofzang van Zacharias - Benedictus

In het vorige V&T programma hebben de lofzang van Maria ( het Magnificat) en de lofzang van Simeon ( het Nunc Dimittis) al geklonken. Nu dan de lofzang van Zacharias, het Benedictus, gezegend is hij die komt... de aankondiging van de geboorte van Johannes ( Lucas 1, 5-22). In woorden en muziek, in verschillende berijmingen en composities. Samen luisteren en samen zingen. 

D2 - Twee Bachmotetten

Een mooie muzikale avond waarop twee prachtige en indrukwekkende motetten van JS Bach klinken. Eerst Jesu, meine Freude (BWV 227), na de pauze Komm, Jesu, komm (BWV 229). De eerste benadrukt de rol van Jezus bij de verlossing van de mens. In de Lutherse traditie waarin Bach staat moet muziek de tekst uitleggen en daardoor ook tot leven wekken. De tweede is een in die tijd geliefde overlijdenstekst met een zeer innig verlangen te sterven. Maar vooral dat daarbij Jezus Christus het ware leven is ( Johannes 14, 6).

D3 - Bach: Johannes Passion

Ook al is hij korter en minder bekend dan de Matthäus Passion, Bach heeft in zijn Johannes Passion op een feller, dramatischer en onnavolgbare wijze het lijden en sterven van Jezus in beeld gebracht.
Tijdens drie avonden luisteren we naar delen uit deze Passion, horen we over de achtergronden van de tekst, de theologie, het verhaal achter de noten en bespreken we wat de muziek met ons doet.

D4 - Troubled water (film)

Thomas moet na een gruwelijke daad in zijn jeugd voor langere periode naar de gevangenis. Na zijn vrijlating moet hij zijn leven weer op zien te bouwen. Het was een ongeluk, zegt Thomas gedurende de film herhaaldelijk, terwijl wij in korte flashbacks te zien krijgen hoe hij destijds met een vriend een kinderwagen met daarin de jonge Isak meenam.

D5 - Stop Filming Us! (film)

Deze film is een onderzoek naar de manier waarop westerse stereotyperingen over oorlog en ellende het gevolg zijn van een scheve machtsverhouding. Aan de hand van de strijd van jongeren in Goma (Noordoost-Congo) voert Stop Filming Us een filmische dialoog tussen onze westerse beeldvorming en de Congolese beleving van de werkelijkheid.

Serie E: Overige activiteiten

E1 - De moslim gemeenschap in Wageningen

In Wageningen is er een Moslimgemeenschap van minstens duizend personen. In vergelijking met bijvoorbeeld Ede en Veenendaal is dat relatief weinig, als gevolg van het bijzondere karakter van Wageningen. Recent is de zichtbaarheid van de Moslimgemeenschap sterk vergroot, nu sinds februari 2020 een eigen gebouw in gebruik is. Het bestuur van de Islamitische centrum verwelkomt ons graag.

E2 - Diaconaal werkbezoek aan "Het Passion" in Hummelo

Vorming en Toerusting organiseert op zaterdag 26 maart 2022 weer het diaconaal werkbezoek aan Het Passion in Hummelo. We gaan in de tuin werken en als er andere klussen zijn kunnen we die ook aanpakken. Het Passion vangt dak- en thuislozen op en probeert toe te leiden naar een nieuwe toekomst. 

E3 - Taalcursus Bijbels Hebreeuws

Met de taalcursus Bijbels Hebreeuws wordt beoogd dat aan het eind van drie jaar het Oude Testament in zijn oorspronkelijke taal kan worden gelezen en begrepen.