Profiel

In onze gemeente staat de Woordverkondiging centraal die cirkelt rondom Christus, Zijn verzoenend lijden en sterven en Zijn opstanding. Verder staan in de Woordverkondiging de begrippen centraal als bekering, wedergeboorte, groeien in geloof en een persoonlijke relatie met God. Als gemeente voelen wij ons verbonden met de klassieke belijdenisgeschriften en met de gereformeerde traditie van de kerk.

In onze gemeente nemen de doordeweekse activiteiten (Alpha-cursus, Bijbelkring, gebedskring)  een belangrijke plaats in. Gemeenteleden ontmoeten elkaar zo in kleinere groepen.

Getuigen, persoonlijk, maar ook via zending en evangelisatie, is een taak die ons allen  aangaat. Getuigen gaat via woord en daad (liefde tot de naaste). Het  is ‘de grote opdracht’ van onze Heiland, de Heere Jezus aan ons. Het gaat er immers om dat alle mensen Christus leren kennen.

Visie en missie

Onze gemeente is een christelijke gemeenschap die vanuit Gods Woord wil leven. Wij geloven in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
Jezus Christus, Gods Zoon, onze Verlosser is het centrum van ons leven, van onze gemeente. Hij bindt ons samen en leert ons God, onszelf en onze naaste kennen.

Omdat we geloven dat God via de Bijbel tot een ieder wil spreken, ligt die opengeslagen in ons midden. Hierdoor laten wij ons in alles leiden en inspireren. Centraal in onze gemeente staat de eredienst, welke tweemaal per zondag gehouden wordt. De prediking is naar de Bijbel en op Jezus Christus gericht.

De woorden van God roepen ons tot (re)actie. Wij geven antwoord door geloof en vertrouwen,  lofprijzing door middel van gebed en zingen van psalmen en liederen, en door daden van liefde (geven van onze gaven). Zo leven wij met toewijding voor Hem.

Wij zoeken ernaar oog en oor te hebben voor elkaar én voor de mensen om ons heen. We verlangen een gastvrije gemeenschap te zijn die gekenmerkt wordt door geloof, hoop en vrede, zoals Jezus Christus die bedoeld heeft. Een gemeenschap waar het leven in zijn hoogten en diepten geleefd wordt met God en met elkaar. We willen een gemeenschap zijn in wie Jezus Christus zichtbaar wordt.

Het is ons verlangen dat een groeiend aantal mensen, van jong tot oud, in Wageningen de stem van God gaat herkennen en Jezus leert volgen.

Beleidsplan en plaatselijke regeling

Beleid is waarvoor wij als wijkgemeente Johannes staan en wat wij in de praktijk willen doen. Beleid is gericht op nu maar ook op de toekomst. Duidelijke beleidslijnen binnen de kerkenraad en gemeente bepalen ons doen en laten.
 
Lees meer