zondag 8 mei 2022 om 09:30

Grote Kerk - Johannes
Voorganger(s): ds. M. Visser, Wezep
Tekst(en): Markus 10: 17-31


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Mededelingen van de kerkenraad
We zingen| Psalm 1: 1 en 2

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
We zingen| Psalm 78: 2, 3 en 10

Gods geboden en beloften
We zingen| Psalm 119: 64 en 65

Gebed
We lezen uit de bijbel| Markus 10: 17-31
Kindermoment|
We zingen| Psalm 145: 4 en 5

Verkondiging
We zingen| Gezang 229

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Diakonie
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
We zingen| Gezang 446: 1, 2 en 6

Zegen
Orgelspel



Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug