zondag 1 mei 2022 om 18:30

Grote Kerk - Johannes
Voorganger(s): dr. M. van Campen, Ede


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
We zingen | Psalm 43: 3 en 4

Stil gebed
Votum en Groet
We zingen | Psalm 118: 1 en 11

Geloofsbelijdenis
We zingen | Psalm 118: 14

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing |
            a. Johannes 11: 19 - 26
            b. Hebreeën 2: 5 - 15
We zingen | Gezang 169: 1, 2 en 3

Verkondiging N.a.v. Hebr. 2 vs 14 en 15
We zingen | Psalm 21: 1, 4 en 5

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
            1e collecte: Filipijnen
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
We zingen | Gezang 167: 1, 3 en 4

ZegenKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug