Zondag 13 jun 2021  om 09:30
Voorganger: ds. A. Groeneveld, Lunteren
Grote Kerk - Johannes
Tekst(en): Handelingen 12: 1-17


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Mededelingen van de kerkenraad
We luisteren| Psalm 42: 1

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
We luisteren| Psalm 42: 3 en 5

Gods geboden en beloften | Leviticus 19: 2-3, 11 e.v.
We zingen| Psalm 130: 2

We lezen uit de bijbel| Handelingen 12: 1-17
Kindermoment|
We zingen| Psalm 3: 3

Verkondiging n.a.v. Handelingen 12|: 5-6
Thema: “Een volhardend gebed….??!!”
We zingen| Lied 7 (bundel Johannes de Heer)

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Diakonie
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
We luisteren| Gezang 470

Zegen
Orgelspel

Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug