zo 17 jan 2021  om 09:30
Voorganger: ds. H.L. Versluis
Grote Kerk - Johannes
Tekst(en): Psalm 121; Markus 1: 29 - 39


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Beluisteren via YouTube | Vul dit huis

Gods geboden en beloften
Gebed
We lezen uit de Bijbel |
            Psalm 121
            Markus 1: 29 - 39
Beluisteren via YouTube | Psalm 121: 1 en 2 (OB)

Verkondiging
Beluisteren via YouTube | Psalm 146: 8 (WK)

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
                1e collecte: Diaconie
                2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/gift/formulier.html?id=6668
  of via de app voor collecteren: appostel
Beluisteren via YouTube | Gezang 439: 1 en 4

Zegen
OrgelspelKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug