zo 30 aug 2020  om 09:30
Voorganger: ds. H.L. Versluis
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Psalm 62; MattheĆ¼s 7: 24-29


Deze dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/82/events/live

Orgelspel
Woord van welkom namens het VBW-kernteam
Zingen | Je hoeft niet bang te zijn (wk 611)

Votum en groet
Zingen | Psalm 25: 2 en 6

Gods geboden en beloften
Zingen | Machtig God, sterke Rots (wk 453)

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing | Psalm 62
1. Een psalm van David, voor de koorleider, over Jeduthun.
2. Zeker, mijn ziel is stil voor God;van Hem is mijn heil.
3. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.
4. Hoelang bedenkt u nog kwaad tegen een man? U zult allen gedood worden; u zult zijn als een hellende wand, een instortende muur.
5. Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugen; met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. Sela
6. Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting.
7. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.
8. In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.
9. Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Sela
10. Zeker, eenvoudigen zijn een zucht, Aanzienlijken een leugen; in de weegschaal gewogen, zijn zij tezamen lichter dan een zucht.
11. Vertrouw niet op onderdrukking, stel geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen toeneemt, zet er het hart niet op.
12. God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de kracht van God is.
13. Ook de goedertierenheid is van U, Heere, U zult eenieder vergelden naar zijn werk.
Zingen | Psalm 62: 3 en 4

Schriftlezing | Mattheüs 7: 24-29
24. Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft;
25. en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.
26. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft;
27. en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.
28. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht,
29. want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.
Zingen | Een wijs man bouwde zijn huis op de rots (OTH 466)

Kindermoment
Verkondiging
Zingen | Psalm 31: 3 en 17

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
            1e collecte: Jeugdwerk
            2e collecte: kerk & pastoraat

Diakonie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f

Zingen | Ik zal er zijn (wk 443)

Zegen
Orgelspel
Wij zijn op zoek naar kernteamleden. Lijkt het je leuk om mee te helpen met de voorbereidingen van de vbw? Mail dan naar info@vbwwageningen.nlKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug