zo 22 mrt 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. A.D. Wessels te Woudenberg
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Johannes 19: 17 - 30

Liturgie ochtenddienst
22 maart 2020 – Wageningen - Vredehorst 9.30u – 5e lijdenszondag

Muziek

Welkom en mededelingen door ouderling

Stil Gebed

Votum:

Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere
Die hemel en aarde gemaakt heeft, Die in eeuwigheid trouw blijft
En niet loslaat wat Zijn hand eenmaal begon.


Groet:  

Genade voor u en vrede,         
van God de Vader            
van Jezus Christus onze Heere     
en van de Heilige Geest.     
Amen    

Gebed

Schriftlezing:  Johannes 19: 17 - 30

Preek n.a.v. Johannes 19: 26 en 27

Muziek

Dankgebed en voorbeden

Zegen:         

De Heere zegene u, en Hij behoede u,
De Heere doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig,
De Heere verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.         

Amen

Muziek
Alternatief: https://kerkdienstgemist.nl/stations/82/events/live

Collecte
Mocht u deze zondag een bijdrage willen overmaken voor de collecte zijn hiervoor de volgende rekeningnummers:

Diakonie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen

Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug