College van Kerkrentmeesters

In Ordinantie 11, artikel 2.7 van de Kerkorde van de PKN is de taak van het College van Kerkrentmeesters beschreven als:

a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwiaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;
  • het zorg dragen voor de geldwerving;
  • het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente; en voorts

b. het beheren van de goederen van de gemeente;
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
d. het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
e. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
f. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en - indien aanwezig - het trouwboek;
g. het beheren van de archieven van de gemeente;
h. het beheren van de verzekeringspolissen.

Leden van het College van Kerkrentmeesters (per 23 januari 2020)

J. Bakker, voorzitter (Hervormde wijkgemeente Johannes)
tel.: 0317-418999; e-mailadres: jbakker@j-bakker.nl

J.H. Wiggerman, vice-voorzitter (Protestantse wijkgemeente Lukas)
tel.: 0317-410227; e-mailadres: hwiggerm@yahoo.com

R. Uyleman, secretaris (Hervormde wijkgemeente Johannes)
tel. : 0317 - 421587; e-mailadres : ckrmsecretariaatpgtw@gmail.com

D. Sipma, penningmeester (Protestantse wijkgemeente Lukas)
tel.: 0317-422819; e-mailadres: d.sipma@kpnplanet.nl

Mw. C.E.Bos, lid (Protestantse wijkgemeente Lukas)
tel.:  06-19916026; e-mailadres: corien.bos@hotmail.com

J.J.A. van Zetten, (Hervormde wijkgemeente Johannes)
tel.: 0317-410405; e-mailadres: vanzettenvof@live.nl

H. Huttinga, administrerend kerkrentmeester
tel.: 0317-415735; e-mailadres: harm.huttinga@gmail.com

Bankrekeningen

Algemeen:
rek.nr. NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
 
Vrijwillige Bijdragen en Actie Kerkbalans:
rek.nr. NL73 RABO 0373 7318 84 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
 
Eindejaarscollecte:
rek.nr. NL06 RABO 0373 7320 23 t.n.v. CvK PGtW inz. Eindejaarscollecte.
 
Solidariteitskas:
rek.nr. NL28 RABO 0373 7320 15 t.n.v. CvK PGtW inz. Solidariteitskas
 
Om de Kerk:
Rek.nr. NL61 RABO 0373 7319 06 t.n.v. CvK PGtW inz. Om de Kerk

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt gevoerd via het programma Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP). Het Kerkelijk Bureau zorgt dat de online bestanden up-to-date blijven. U wordt verzocht alle mutaties (inschrijving, uitschrijving, geboorte, overlijden, doop, belijdenis, huwelijk, scheiding, verhuizing, e.d.) aan het Kerkelijk Bureau door te geven.

Pastoraal werkers kunnen via LRP rechtstreeks toegang krijgen tot de gegevens van onze leden. U hebt daarvoor een account nodig dat u kunt aanvragen bij Harm Huttinga (harm.huttinga@gmail.com).

Hebt u incidenteel een overzicht nodig dan kunt u dat vragen aan

Commissie Geldwerving van het College van Kerkrentmeesters (per 1 oktober 2022)

J. Bakker, voorzitter (Hervormde wijkgemeente Johannes)
tel.: 0317-418999; e-mailadres: jbakker@j-bakker.nl

H. van Dijk – Berendsen, secretaris
tel.: 0317-412207; e-mailadres: protgemwag@gmail.com

A.J. van Berkel, lid (Hervormde wijkgemeente Johannes)
tel.: 0317-428119; e-mailadres: ajvanberkel@zonnet.nl

M.J. Los, lid (Hervormde wijkgemeente Johannes)
tel.: 06 33844916; e-mailadres: mjlos347@hotmail.com

J.H. Wiggerman, lid (Protestantse wijkgemeente Lukas)
tel.: 0317-410227; e-mailadres: hwiggerm@yahoo.com

J.J.A. van Zetten, lid (Hervormde wijkgemeente Johannes)
tel.: 0317-410405; e-mailadres: vanzettenvof@live.nl

J. Jansen, lid (Protestantse wijkgemeente Lukas)
tel.: ; e-mailadress : josephinejansen@gmail.com

 

terug