Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente te Wageningen
 
 
Laatste nieuws Laatste nieuws
Update 28 februari 2017
Terugkoppeling vergadering Algemene Kerkenraad d.d. 21 februari
Op 13 december 2016 is door de AK een voorgenomen besluit genomen over de samenvoeging van de wijkgemeenten Mattheüs en Markus. Vervolgens zijn op 10 januari de leden van de wijkgemeenten gehoord, op 16 januari hebben de beide wijkkerkenraden ingestemd met de samenvoeging. De AK heeft van harte en unaniem ingestemd met het verzoek van de wijkkerkenraden om het voorgenomen besluit om te zetten in een definitief besluit, zodanig dat D.V. zondag 4 juni 2017 de vereniging tussen de beide wijkgemeenten definitief is.

Update 9 februari 2017
Proces en definitief beleidsplan
Op 16 januari besluiten de kerkenraden van de wijkgemeenten Mattheus en Markus, gehoord hebbende haar leden, unaniem tot vereniging van beide wijkgemeenten per D.V. 4 juni. Dit besluit leggen de kerken voor aan de Algemene Kerkenraad. Deze bespreekt in haar vergadering van 21 februari het proces en neemt een definitief besluit over de vereniging van de wijkgemeenten. Na deze vergadering neemt ten slotte het breed moderamen van de classis Ede nog een besluit. Naar aanleiding van de gemeente-avond op 10 januari en de vergadering van de wijkkerkraden op 16 januari zijn de laatste wijzigingen in het beleidsplan doorgevoerd.

Update 21 januari 2017
Terugkoppeling vergadering wijkkerkenraden d.d. 16 januari
Afgelopen maandag hebben de wijkkerkenraden gesproken over de gemeenteavond die op 10 januari jl. is gehouden. De kerkenraden hebben besloten om tot vereniging van de wijkgemeenten over te gaan. Zij gaan de Algemene Kerkenraad verzoeken om dit besluit verder formeel uit te voeren. Over deze procedure en andere besproken zaken verschijnt volgende week een stuk in de weekbrief en op de website. Het eerste deel van de avond is hier terug te beluisteren. Het verslag van het tweede deel is hier te vinden.

Update 14 januari 2017
Verslag gemeente-avond 10 januari
Op de gemeenteavond waren circa 45 gemeenteleden uit de wijkgemeenten Mattheus en Markus en een afvaardiging van de Algemene Kerkenraad aanwezig. Met elkaar hebben we enkele verzen uit Psalm 25 en 1 Korinthe 3 gelezen. In laatste gedeelte spreekt Paulus over het fundament van de kerk: dat is geen levenswijze, religie of wereldbeschouwing, maar een persoon: Jezus. Alleen op dat enige fundament kan de verenigde wijkgemeente straks staan. Met elkaar hebben we 2 verzen van Psalm 25 gezongen.
Vervolgens is het aangepaste beleidsplan inclusief de bijlagen en de concept plaatselijke regeling toegelicht, waarbij met name de aanpassingen en aanvullingen t.o.v. de vorige versie onder de aandacht gebracht zijn. Ook is stil gestaan bij proces van vereniging: welke stappen zijn reeds gezet en welke stappen hopen we nog te zetten. De presentatie is hier te vinden.

Ten slotte is de gemeente opgeroepen om voor 10 februari a.s. suggesties voor een naam voor de nieuwe wijkgemeente in te dienen. Uw suggesties voorzien van motivatie kunt u indienen bij één van de leden van de beleidscommissie of via
 
Na de pauze heeft elke kerkenraad volgens de kerkorde apart haar leden gehoord. Het waren constructieve gesprekken. D.V. maandag 16 januari wordt het gehoorde besproken in de kerkenraden. Volgende week berichten wij u over het verdere vervolg en over wat nog aangepast wordt in het beleidsplan en de plaatselijke regeling.
 

Update 24 december 2016
Aangepast beleidsplan

Vanwege een (landelijke) storing van de website een dagje later dan gepland: het aangepaste beleidsplan inclusief (concept) bijlagen is hier te vinden. De concept plaatselijke regeling is hier te vinden.


Update 14 december 2016
Voortgang en gemeenteavond d.d. 17 januari 2017

Vlak voor de zomervakantie is op een gemeente-avond het 2e deel van het concept beleidsplan toegelicht en is het concept beleidsplan beschikbaar gekomen. In de zomerperiode is er gelegenheid geweest tot het reageren op het concept beleidsplan.

Vanuit het geheel van de PGtW zijn in totaal vier brieven, waarvan één brief met nuttige tekstuele verbeteringen, ontvangen. Daarvoor nogmaals hartelijk dank! Vanuit de beleidscommissie heeft er een ontmoeting met de schrijvers van de overige drie brieven plaatsgevonden.

Na de zomervakantie is de beleidscommissie aan de slag gegaan om alle aan- en opmerkingen die tijdens de gemeenteavonden en per brief zijn binnengekomen te bespreken en zoveel mogelijk te verwerken. Daarnaast zijn aan het beleidsplan een aantal bijlagen met betrekking tot ‘Inzegening van het huwelijk’, ‘Bediening van de Heilige Doop’, ‘Viering van het Heilig Avondmaal’ en ‘Rondom het  overlijden van een gemeentelid’ toegevoegd.

Op de laatstgehouden gezamenlijke kerkenraadsvergadering van Mattheus en Markus d.d. 30 november jl. zijn het aangepaste beleidsplan incl. bijlagen en de concept plaatselijke regeling voor de nieuwe wijkgemeente besproken. Vervolgens is besloten dat aan de Algemene Kerkenraad verzocht wordt om beide wijkgemeenten te gaan verenigen. Dit verzoek is in de Algemene Kerkenraad van 13 december jl. besproken. De Algemene Kerkenraad heeft unaniem het voorgenomen besluit genomen waarmee zij de weg open hebben gezet voor de vereniging.

Op D.V. 10 januari is er een wijkavond in de Vredehorst waar het aangepaste beleidsplan, de concept plaatselijke regeling en de voorgenomen vereniging staat geagendeerd. Deze avond staat, zoals de kerkorde het noemt, in het teken van informeren en horen van de (wijk)gemeente. Op deze avond licht de beleidscommissie het beleidsplan en de plaatselijke regeling toe. U kunt als gemeentelid richting uw eigen kerkenraad reageren op de voorgenomen vereniging van de beide wijkgemeenten. De kerkenraden stellen ook nu uw inbreng weer erg prijs. De avond begint om 19.30 uur. Het beleidsplan en de plaatselijke regeling zijn vanaf 23 december op de website beschikbaar en (op verzoek) ook op papier.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Vredehorst - Johannes
datum en tijdstip 23-06-2019 om 09:30

bediening Heilig Avondmaal
 
meer details

Bevrijdingskerk - Lukas
datum en tijdstip 23-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Rumah Kita
datum en tijdstip 23-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Vredehorst - Johannes
datum en tijdstip 23-06-2019 om 18:30

dankzegging Heilig Avondmaal
 
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.