zondag 10 juli 2022 om 09:30

Grote Kerk - Johannes
Voorganger(s): ds. W.G. van de Top, Ede
Tekst(en): Efeze 1: 15-23


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Welkom en mededelingen
Zingen | Gezang 276: 1, 2, 3, 5 en 7 (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Openingstekst | Romeinen 15: 134
Zingen | Psalm 27: 1 en 7 (OB)

Gods geboden en beloften
Zingen | Psalm 116: 1, 2 en 3 (OB)

Gebed
We lezen uit de Bijbel | Efeze 1: 15-23
Kindermoment
De kinderen gaan naar de Kindervertelling groep 1-8
Zingen | Psalm 31: 11 en 14 (WK)

Verkondiging Gods kracht in ons (Efeze 1: 19)
Zingen | Gezang 323: 1, 3 en 4

Wij herdenken onze zuster
Lezing van het rouwbericht
Moment van stilte
Zingen | Psalm 121: 1 (OB)

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
             1e collecte: Diaconie t.b.v. Jeugdwerk
             2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
Zingen | Psalm 33: 10 en 11 (OB)

Zegen
Orgelspel
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug