Zondag 27 jun 2021  om 19:00
Voorganger: prop. H.A. van Toor, Zetten
Grote Kerk - Johannes
Tekst(en): Marcus 4: 35-41


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Beluisteren via YouTube | Psalm 93: 1, 2, 3 en 4 (OB)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Beluisteren via YouTube | Opwekking 125

We belijden ons geloof
Gebed
We lezen uit de Bijbel | Marcus 4: 35-41
Beluisteren via YouTube | Eén woord is genoeg (Sela)

Verkondiging
Beluisteren via YouTube | Wacht op de Heer (Psalm Project)

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
1e collecte: ZWO t.b.v. praktijktrainingen Noord-Samar
2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen o.v.v.
praktijktrainingen Noord-Samar
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
Beluisteren via YouTube | Heerser over alle dingen

Zegen(bede)Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug