Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente te Wageningen
 
 
zo 11 nov 2018  om 09:30
Voorganger: ds. J.E. de Groot, Ede
Grote Kerk
Tekst(en): Markus 12: 28-34 en 38-44

Orgelspel
Woord van welkom
We zingen|Psalm 67: 1 OB (staande)
Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
We zingen| Psalm 67: 2 en 3 OB
Lezing van de Tien Geboden
We zingen| Gezang 487 WK
Gebed
We lezen uit de bijbel| Markus 12: 28-34 en 38-44

Het grootste gebod
28 En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle geboden? 29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. 30 En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. 31 En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. 32 En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij. 33 En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. 34 En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde Hem meer iets te vragen.

Waarschuwing tegen de schriftgeleerden
38 En Hij zei tegen hen in Zijn onderricht: Pas op voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het rondlopen in lange gewaden, op begroetingen op de markten, 39 op de voorste plaatsen in de synagogen en op de ereplaatsen tijdens de maaltijden. 40 Zij verslinden de huizen van de weduwen en voor de schijn bidden zij lang. Dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen.

De gift van de weduwe
41 En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag Hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp; en veel rijken wierpen er veel in. 42 En er kwam één arme weduwe, die er twee kleine munten in wierp, dat is een quadrans. 43 En toen Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. 44 Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen; maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, heel haar levensonderhoud.


We zingen| Gezang 615 WK (2x)
Kindermoment|

Kinderen van groep 1-8 mogen naar de kindervertelling
We zingen| Psalm 40: 3-4 OB
Verkondiging
Thema n.a.v. Markus 12: 38-44
‘Alles geef ik U’
 
We zingen| Gezang 267 WK
Dankgebed en voorbeden

ZWO toelichting op de collecte voor de Filippijnen
We geven onze gaven


We zingen| Psalm 73: 12-13
Zegen
Orgelspel Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug
 
 

Inloggen


 

Grote Kerk, Lukas
datum en tijdstip 21-04-2019 om 05.45 uur
meer details

Grote Kerk - Johannes
datum en tijdstip 21-04-2019 om 09:30

1e Paasdag
belijdenisdienst
Muzikale medewerking:
Eben-Haëzerkoor, Rhenen

 
meer details

Bevrijdingskerk - Lukas
datum en tijdstip 21-04-2019 om 10.00 uur
meer details

Rumah Kita
datum en tijdstip 21-04-2019 om 10.00 uur
meer details

Vredehorst - Johannes
datum en tijdstip 21-04-2019 om 18:30

1e Paasdag
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.