zondag 29 mei 2022 om 18:30

Grote Kerk - Johannes
Voorganger(s): ds. A. Schroten, Renswoude


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
We zingen | Psalm 99: 1 en 8

Stil gebed
Votum en Groet
We zingen | Psalm 113: 3 en 2

Geloofsbelijdenis
We zingen | Psalm 96: 6

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing |
Mattheus 2: 19 - 22
Lukas 19: 11 - 27
We zingen | Gezang 45: 1, 2 en 3

Verkondiging
We zingen | Gezang 271: 1, 2 en 4

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
            1e collecte: Vakantiegeld delen
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
We zingen | Psalm 145: 2 en 3

ZegenKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug