zondag 15 mei 2022 om 09:30

Grote Kerk - Johannes
Voorganger(s): ds. A. Groeneveld, Lunteren
Tekst(en): MattheĆ¼s 22: 23-33; Thessalonicenzen 4: 13-18


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Mededelingen van de kerkenraad
We zingen| Psalm 30: 2

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
We zingen| Psalm 30: 5 en 7

Gods geboden en beloften
We zingen| Psalm 32: 1

Gebed
We lezen uit de bijbel| Mattheüs 22: 23-33
We zingen| Gezang 184: 2

We lezen uit de bijbel| Thessalonicenzen 4: 13-18
We zingen| Gezang 184: 3

Kindermoment|
We zingen| Gezang 616

Verkondiging Thema: Leven en sterven met verwachting’
n.a.v. Mattheüs 22: 31-32
Muzikaal intermezzo|
We zingen| Gezang 178: 1, 3 en 4

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Diakonie - Jeugdwerk
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen o.v.v.
Jeugdwerk
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
We zingen| Psalm 73: 12 en 13

Zegen
Orgelspel
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug