Geloofsbeleving

Geloofsbeleving

Hoe beleven wij ons geloof

Kenmerkend voor de Protestantse Wijkgemeente is haar veelkleurigheid. Ieder is welkom met zijn eigen achtergrond, ervarin­gen, geloof, twijfels en vragen. De Wijkgemeente wil het geloven in Jezus Christus vertalen naar persoonlijke vorming en maatschappelijke betrokkenheid. De gemeenteleden willen gezamenlijk luisteren naar het verhaal van de Lévende. Dat geeft een gevoel van saamhorigheid. De Wijkgemeente wil als metgezel open staan voor mensen die het niet gemakkelijk hebben met zich zelf of met de maatschappelijke positie waarin zij verkeren. Gastvrijheid staat hoog in haar vaandel. ‘Helpen waar geen helper is’ is een belangrijke drijfveer voor ons diaconaal handelen.

Hier in Wageningen staan natuur en milieu hoog op de agenda. De schepping is van onschatbare waarde voor de invulling van het mens-zijn en de menselijke verantwoordelijkheid voor onze planeet, ons land, maar ook dichterbij voor het leven in onze stad.

Kerkdiensten

De ochtenddiensten vinden plaats in de Bevrijdingskerk. Zij hebben een klassiek-oecumenisch karakter. Wij volgen over het algemeen het leesrooster van ‘Kind op Zondag’ omdat wij de communicatie tussen ouders en kinderen over de verhalen van Gods omgang met ons zeer belangrijk vinden. Ook houden wij af en toe themadiensten. Hierin kunnen ook gemeenteleden meedoen in de uitvoering van de dienst. Er werken regelmatig koren mee aan de dienst: het oecumenische Johanneskoor dat een groot aantal liederen van Huub Oosterhuis op haar repertoire heeft staan en de Interkerkelijke Cantorij met een klassiek protestantse inbreng. Sinds enkele jaren is er ook een muziekgroep die liederen speelt en begeleidt uit o.a. de Angelsaksische wereld (Iona). Kinderen doen altijd mee met het Avondmaal en helpen mee bij het uitdelen van brood en wijn.

De middagdiensten (om 16.30 uur) in de Grote Kerk hebben een andere invulling dan de ochtenddiensten: toonzettersdiensten waar muziek (lied- en orgelmeditaties, koor- en ensemblemuziek met veel Wagenings talent) een grote rol speelt, vespers (met de Interkerkelijke Cantorij), ‘kerk in de stad’-diensten en leerhuisdiensten. Met deze diensten proberen wij de rand van onze kerkelijke gemeenschap op te zoeken en ze te plaatsen in het leven van onze stad met haar sociale, culturele en politieke spanningsvelden.

Beleidsvisie van de wijkgemeente Lukas

samenvatting van een recent bezinningsproces
In het afgelopen jaar hebben we binnen de Wijkgemeente Lukas intensief met elkaar besproken hoe we in de toekomst gemeente willen zijn en waar we de komende jaren in de gemeenteopbouw aandacht aan willen geven. We hebben ons afgevraagd: Waar staan we nu, wat hebben we in huis en waar hebben we behoefte aan?
Als Wijkgemeente zijn we een oecumenische geloofsgemeenschap waarin het ‘samen leren’ belangrijk is en die zich betrokken voelt bij de samenleving in onze stad. Voor de komende jaren willen wij werken aan de volgende zaken om de gemeenteopbouw te versterken:

‘Jeugdwerk’ wordt een speerpunt voor de komende tijd
We gaan meer activiteiten ontplooien die naar ‘buiten’ zijn gericht
Groepspastoraat (waaronder eet- en leeskringen, chronisch zieken, etc.) krijgt meer aandacht en zal meer worden gericht op specifieke doelgroepen.
Predikantenteam

Het kernteam bestaat uit 3 wijkpredikanten en een kerkelijk werker. De predikanten werken op basis van een zogenaamd ‘gematigd specialisme’. Dit houdt in dat bij iedere predikant wordt uitgegaan van een deel basispastoraat in de drie bestaande wijken en een deel specialisme (b.v. 50/50). Het basispastoraat is gekoppeld aan de wijken zelf, terwijl het specialisme de gehele gemeente omvat. De verdeling is als volgt:

wijkpastor Zuid + jeugdwerk
wijkpastor West + vorming & toerusting plus eredienst & liturgie
wijkpastor Oost + apostolaat (oecumene en kerk in de stad)
De kerkelijk werker houdt zich bezig met diaconaal-maatschappelijk werk. Hij werkt in principe voor de wijkgemeente Lukas , maar zal – waar mogelijk – ook taken voor de andere wijkgemeenten oppakken.
In het brede predikantenteam participeren ook de kerkmusicus en de studentenpredikante.

Organisatiestructuur

In onze federatie hadden we een werkgroepenstructuur opgezet, die nu in de nieuwe structuur sinds 2007 in de wijkgemeente Lukas is gehandhaafd. Er zijn een aantal beraadsgroepen (pastoraat, eredienst, diaconaat & apostolaat, vorming & toerusting, financiën, jeugd en jongeren), die vertegenwoordigers hebben in de kerkenraad. Dat geldt ook voor de wijkraden die zijn samengesteld uit de buurtteams. Vele vrijwilligers werken in deze groepen met grote inzet en ervaren die groepen vaak als belangrijke plekken van uitwisseling en ontmoeting.

Oecumene

Onze gemeente is naast de Rooms-Katholieke parochie, de Doopsgezinde Gemeente/NPB en het Studentenpastoraat één van de pijlers van de Raad van Kerken in Wageningen. Van hieruit worden regelmatig oecumenische diensten georganiseerd. Vorming & Toerusting is al jaren een gecombineerde protestants – rooms-katholieke beraads- resp. werkgroep. Een andere oecumenisch samengestelde groep onderhoudt een levendig contact met een oecumenische groep in de Hongaarse stad Gödöllö waarmee de stad Wageningen een stedenband heeft. Daarnaast onderhouden we nauwe contacten met onze partnergemeente in Erfurt, in het voormalige Oost-Duitsland.

Ook op het apostolair-diaconale veld ontwikkelen wij activiteiten. In de bblthk worden we regelmatig uitgenodigd om delen van het Soeterbeeck-programma (voorheen Thomas More Stichting) voor onze stadgenoten te presenteren voor ethische en cultureel-religieuze bezinning. De laatste tijd groeien contacten met de moslimgemeenschap ter plaatse.

terug