Diaconaat en Apostolaat

D&A is georganiseerd in clusters:

Wijkdiaconaat

Diaconaat en apostolaat vinden hun basis in de buurten en wijken. Daar ontmoeten we elkaar en anderen. Daar horen we van elkaar's wel en wee, in groepen en via individuele contacten, van de leefbaarheid in de buurt en van haar sociale problematiek. Als een betrokken diaconale gemeenschap willen we in de buurten present zijn.

Het individuele diaconaat vindt via de wijken plaats, of het nu gaat om een vakantieweek in het Roosevelthuis, een financieel verzoek, een contact leggen met de Vriendendienst, het Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening, Stibas (Budgetadvisering en Schuldhulpverlening), de Sociale Dienst of het maatschappelijk werk.

De wijkdiakenen zijn de contactpersonen en werken nauw samen met de desbetreffende buurtteams en de wijkpredikant. Diaconaat en pastoraat liggen hier dicht bij elkaar.

Wijkdiaken Oost: Kees van Schagen
Wijkdiaken West: Arie Rietveld
Wijkdiaken Zuid: Wilma van Brakel

Vluchtelingen

Iedereen heeft ervaringen met vreemdeling zijn: een verhuizing, een nieuwe school of baan, op vakantie in het buitenland. Hoe was dat? Voelde je je opgenomen of buitengesloten, was er sprake van herkenning of vervreemding, vertrouwen of wantrouwen? De ervaringen zullen voor een deel overeenkomen met die van vluchtelingen.

Er zijn echter fundamentele verschillen, omdat vluchtelingen hun vaderland vaak onvrijwillig en onvoorbereid verlaten. De eigen ervaring en die van vluchtelingen kunnen gespiegeld worden aan twee oervragen: "Mens, waar ben je en waar is je broeder, je zuster?". Het gaat er niet om wie of wat je bent, maar aan welke kant je staat.

Vanuit het cluster wordt geparticipeerd in het Steunfonds Vluchtelingen en de werkgroep asielbeleid van de Raad van Kerken Wageningen.

Contactpersonen: Arie Rietveld en Kees van Schagen

Jongerendiaconaat

Diaconaat voor jongeren - Jongeren in knelsituaties
In onze samenleving raken veel mensen tussen wal en schip. Ook een groep jongeren komt daar terecht. Bij dit jongerendiakonaat gaat het erom hen op het spoor te komen en aandacht van de gemeente voor deze jongeren te vragen.

Diaconaat door jongeren - Jongeren die zich willen inzetten voor de ander
Diakonaat door jongeren doet een diaconaal appel op jongeren in en rondom de kerkelijke gemeente. Een appel om een deel van hun tijd en energie te geven in situaties waar hulp nodig is. Het gaat hierbij om diakonaat voor ieder, oud of jong, binnen of buiten de kerkelijke gemeente, dichtbij en ver weg, waarbij een groep jongeren de uitvoering ter hand neemt. In samenwerking met de beraadsgroep Jeugd en Jongeren worden diaconale activiteiten georganiseerd.

Jeugddiaken: vacant
Contactpersoon voor de groep 20+: Tryntsje Boersma

Milieu

Milieu en diaconaat : veel milieuproblemen gaan de gehele wereld aan en hebben veel te maken met een onevenwichtige verdeling van de rijkdom en armoede en dus met werelddiaconaat .

Milieu en apostolaat : Apostolaat heeft te maken met de interactie van de kerkelijke gemeente en haar omgeving. Welk signaal geven we af als het om het milieu gaat? Als toekomstgerichte gemeente hebben we onze verantwoordelijkheid tegenover komende generaties en tegenover God (rentmeesterschap) om de aarde leefbaar te houden.

Milieu en wederkerigheid : er is vooral sprake van eenzijdig verkeer, van het milieu naar ons toe (lucht, water, grondstoffen, natuur). Het zou echter van ondankbaarheid getuigen als we meer 'milieugebruiksruimte' gebruiken, dan die die voor ons bestemd is. Het cluster participeert in de interkerkelijke werkgroep Kerk & Milieu.

Op het dak van het dienstgebouw op de Markt liggen 24 diaconale zonnepanelen.

Contactpersoon: Vacant

ZWO/Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Zending vandaag de dag gaat meer om de kwaliteit van een getuigenis dan om de omvang van de kerk wereldwijd. En dan gaat het erom wereldwijd samen te werken met zusterkerken en andere kerken aan mondiale zaken als gerechtigheid, verdeling, dialoog, verzoening. Dan gaat het niet meer over mensen ver weg het evangelie brengen, maar dan gaat het, op elke plek op deze wereld, over de vraag: hoe mag hier en nu integer en geloofwaardig over God gesproken worden. Je komt er als gemeenschap van gelovigen niet uit, als je je niet aan elkaar scherpt als gelovigen uit vele culturen, als je niet bereid bent, ondanks het conflict, met elkaar in gesprek te gaan, vijandsbeelden te doorbreken en dingen gezamenlijk te ondernemen. Dát is zending vandaag de dag. ZWO is een commissie van de drie wijkgemeenten.

De wereld is een “Global Village” klinkt het. De relaties tussen het rijke Westen en het veelal arme Zuiden zijn niet gelijkwaardig of rechtvaardig. Ongemerkt heb je in het dagelijks leven met deze verhoudingen te maken: de dagelijkse boodschappen. Krijgen de boer(in) in Latijns Amerika of Afrika een eerlijke prijs voor de koffie, thee, bananen, chocola, textiel die wij in de supermarkt kopen? Worden kinderen daardoor niet als slaven gebruikt?

Contactpersoon: Els Upperman

Financiën

Iedere wijkgemeente heeft een eigen kas voor gebruik in de eigen gemeente maar allen vallen onder de paraplu van het College van Diakenen. In het kerkblad en bij de collectes wordt altijd het banknummer van het College genoemd waar giften naar kunnen worden overgemaakt (bijvoorbeeld in het geval van verdubbeling van collectes).
Het jaarlijkse collecterooster (van januari tot januari) wordt goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad; in het geval van een ramp ergens op de wereld kan er een collecte worden vervangen door een actueel urgent doel.
In het collecterooster worden ook vier bestemmingscollectes opgenomen, die aangemeld kunnen worden door een lid uit de gemeente, vóór 1 september, voor het volgende collecterooster.
 
Banknummer College van Diakenen:
NL85 RABO 0367 009 277
Tnv Diaconie Prot.Gem. Wageningen

Penningmeester: Wilma van Brakel

Diaconaal WMO Platform

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is in februari door het parlement en in juni door de Eerste Kamer aangenomen. Op 8 mei 2006 is het Diaconaal WMO Platform opgericht met de bedoeling om namens de kerken en geloofsgemeenschappen in Wageningen met één mond naar de gemeente te kunnen spreken over de invoering – per 1 januari 2007- en de uitvoering van de WMO. Ook voor de gemeente is het gemakkelijker om één aanspreekpunt te hebben. Intussen hebben zich veel kerken en geloofsgemeenschappen aangesloten.

Het centrale loket van de gemeente wordt het “Knooppunt” in het stadskantoor aan het Olympiaplein te Wageningen.

Contactpersonen: Greet van Erp en Dirk van Andel
Website: www.wmo-info.nl

Deze gemeenteleden vormen de Beraadsgroep Diaconaat en Apostolaat:

Els Upperman Voorzitter
  Vervangend secretaris 
  Lid van de werkgoep ZWO 
   
Joke de Jong-Jansen Secretaris 
  Lid van de kerkenraad en de algemene kerkenraad 
  Lid van het moderamen van kerkenraad lukas 
   
Wilma van Brakel Penningmeester 
  Wijkdiaken zuid/lukas 
  Lid van de ondersteuningscommissie 
  Roosevelthuis contactpersoon 
   
Arie Rietveld Wijkdiaken West     
  Lid van de ondersteuningscommissie      
  Roosevelthuis contactpersoon 
   
Kees van Schagen Wijkdiaken oost  
  Vluchtelingen  
  Lid van de ondersteuningscommissie 
  Voorzitter Diaconaal Platform Wageningen Plus
   
Tryntsje Boersma Diaken 20+ 
  Vluchtelingen/kerknet 
  Contact Studenten in Wageningen/armoede 
   
Carla Kool Diaken in Rumah Kita
   
Collectanten/geïnteresseerden/geen diaken
   
Guilhem Gaillarde   
Greet van Erp   
Marianne Kok  
 
terug