ANBI-informatie diaconie

De diaconie van de Protestantse Gemeente te Wageningen

RSIN nummer: 824125575
De diaconie bestaat uit de diaconieën van de wijkgemeenten Johannes en Lukas.
De twee wijkdiaconieën werken sinds 2013 intensief samen. Daarnaast blijft men verbonden aan de eigen wijkgemeente. Vertegenwoordigers van deze wijkdiaconieën vormen het College van Diakenen. Zes diakenen uit de verschillende wijken vormen de gezamenlijke ondersteuningscommissie.
 
Samenstelling van het College van Diakenen
Voorzitter
Penningmeester
Vice penningmeester
Secretaris
Vice-secretaris
 

Contactgegevens diaconie:
Markt 17
6701 CX Wageningen
e-mail: diakonie.secretariaat@gmail.com

Doelstelling en Visie van de diaconie

Omzien naar elkaar, delen in wat je hebt, dat is de basis van diaconaat, in Bijbelse taal wordt dat ‘barmhartigheid’ genoemd. Omzien naar elkaar is een zaak van de gehele gemeente en staat centraal in ons diaconaal handelen. Dat wil zeggen dat wij als leden van de gemeente van Jezus Christus en als diaken in het bijzonder geroepen zijn om oog en oor te hebben voor (groepen van) mensen, die in de knel zijn geraakt en voor omstandigheden in de samenleving, die dit veroorzaken. We proberen om samen met deze mensen als bondgenoten te zoeken naar oplossingen voor deze knelsituaties.

Ons diaconale handelen wordt geïnspireerd vanuit het leven van Jezus Christus met de Bijbel als grondslag. Diaconale arbeid mogen we verrichten in navolging van Jezus Christus, die ons liet zien wat het betekent om oog en oor te hebben voor elkaar en te leven vanuit liefde.


Beleidsplan


Verslag van activiteiten

U kunt in het jaarverslag lezen wat de diaconieën in het jaar 2019 hebben gedaan. 
> Lees het jaarverslag 2019


Financiële zaken

De bestedingen voor het jaar 2019 zijn in bijgaande resultaat en balans 2018 verantwoord. 
> Bekijk de resultaatrekening en balans 2018


De bestedingen voor het jaar 2020 zijn  in de begroting 2020 opgenomen. 
> Bekijk de begroting 2020

Door de diaconieën wordt een klein stukje vermogen belegd.
> Lees de beleggingsstatuut die hiervoor is opgesteld.ANBI-tool FRIS
ANBI rapport
terug